.


Refam erbjuder utbildningar inom: 

Föreläsningar/utbildningar genomförs digitalt som webinar eller via Zoom Meeting. 
Föreläsarna sprider kunskap och fakta för att minska fördomar och öka förståelse och kompetens.

Psykisk ohälsa

De allra flesta barn och vuxna uppger att de har en bra hälsa samtidigt som många också har återkommande psykiska och somatiska besvär. Kunskap om effektiva metoder är en förut¬sättning för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga.

REFAM Utbildning vill skapa förutsättningar för ökad kunskap genom information/föreläsningar och utbildningar som syftar till att öka kompetensen hos de som arbetar med barn och unga.

 • Emotionell instabilitet

personlighetssyndrom, EIPS, eller borderline personlighetssyndrom som det också kallas, innebär att du hanterar starka känslor på ett sätt som kan bli skadligt för dig själv. Det finns behandlingar som kan hjälpa dig med EIPS. Det finns även mycket du kan göra själv för att må bättre.

 • Traumatisering

Nästan alla människor utsätts någon gång under sin livstid för psykiska trauman. Dessa hän¬delser kan vara allt från mobbing, fysisk misshandel, sexuella övergrepp, trafikolyckor till krigsupplevelser och naturkatastrofer. Typiska reaktioner efteråt kan vara påträngande bil¬der från traumat, en kropp som går på högvarv, starka negativa tankar och känslor och svå¬righeter att sova eller umgås med andra. För de flesta minskar de här reaktionerna inom några veckor. Andra fastnar i ett kroniskt stresstillstånd, vanligen kallat posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Neuropsykiatriska funktionshinder

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär att hjärnan hos en person inom vissa om¬råden har ett annorlunda fungerande jämfört med hur det är för de flesta andra. Det speciella fungerandet är medfött och kommer således att bestå under en persons hela liv. Att en persons hjärna fungerar annorlunda innebär inte nödvändigtvis något negativt, men ofta ställer det till problem i livet i sådan grad att det är meningsfullt att tala om en nedsätt¬ning i hjärnans funktioner.

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha svårt att reglera sin upp¬märksamhet, att styra sina impulser, att tolka och kommunicera med sin omgivning, att kontrollera sin motorik, hålla kvar information i minnet

ADHD

 • Adhd med huvudsakligen bristande uppmärksamhet.
 • I vardagligt tal brukar detta kallas för add.
 • Adhd med huvudsakligen överaktivitet och impulsivitet.
 • Förekommer nästan enbart hos yngre barn för att sedan övergå till den kombinerade varian¬ten
 • Adhd av kombinerad typ.
 • Uppmärksamhetsproblem i kombination med stor impulsivitet och överaktivitet. Detta är den vanligaste typen av Adhd.

Autism
Personer med autism kan vara mycket olika varandra. Ibland kan skillnaden vara så stor att det är svårt att förstå att de har samma diagnos. Men det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att ett barn ska diagnostiseras med autism.

Det finns 12 symtom på autism och de är fördelade på tre huvudkriterier med vardera fyra symtom. Det här är de tre huvudkriterierna:

 • Kvalitativa avvikelser i ömsesidigt socialt samspel
 • Kvalitativ avvikelse i kommunikativ förmåga
 • Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter.

Tourettes syndrom
Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som visar sig genom något som kallas för tics, upprepande reflexliknande rörelser och vokala ljud

Funktionsvariationer

Funktionsvariation syftar ibland på funktionsnedsättning, men ordet har egentligen en vi¬dare innebörd och beskriver en persons unika uppsättning förmågor och funktionssätt, obe¬roende av om detta innefattar funktionsnedsättningar. Utgångspunkten är individens sam¬lade funktionsförmåga, i stället för enskilda funktionsnedsättningar eller de specifika svårig¬heter som orsakas av en viss funktionshindrande miljö

 • Intellektuell funktionsnedsättning

Gemensamt för personer med intellektuell funktionsnedsättning, är att man uppfattar och förstår sin omvärld på ett mer konkret sätt än andra. Man har ofta svårigheter att använda och tolka abstrakta symboler som siffror och bokstäver. Man har också ofta svårigheter med att planera, kontrollera och värdera det egna handlandet i olika situationer. Det innebär att man har mer eller mindre svårt att anpassa, utvärdera och förändra det egna beteendet.

 • Rörelsenedsättning

En rörelsenedsättning innebär en fysisk begränsning, som påverkar en persons förmåga att utföra uppgifter, som kräver motorisk samordning och kontroll. Rörelsenedsättningar kan vara medfödda eller förvärvade, grava eller lindriga. En rörelsenedsättning kan antingen vara tillfällig eller bestående. Till rörelsenedsättningar räknas bland annat gångsvårigheter, svårig¬heter att förflytta sig, använda armar och händer, äta, prata eller att ha svårt att hålla en upprätt position.

 • Flerfunktionsnedsättning

Personer med flerfunktionsnedsättning har en kombination av grav rörelsenedsättning och måttlig till grav intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) vilket leder till ett stort behov av omvårdnad.

Sociala svårigheter och samspel

Förmåga att samspela i sociala situationer är viktigt i samvaron med andra människor. Social förmåga innebär till exempel förståelsen av sociala normer som hänsyn och rättvisa, samar¬betsförmåga, förmågan att förstå andra människors perspektiv och behov. Det handlar också om att ha en egen initiativförmåga och att kunna vara flexibel i samvaron med andra männi¬skor.

 • Problemskapande beteende

Det är nödvändigt att se till att det man gör är baserat på en beteendeanalys av orsaken till elevens beteende.

Att belöna önskade beteenden, till exempel funktionell kommunikation, och avstå från belö¬ningar vid oönskade beteenden är effektivt. Isolerande strategier som "timeout" kan ibland ge motsatt effekt.

Man kan visa i förväg vad som ska hända i en situation, material som ska användas etc. Att få öva i förväg på olika saker som att repetera en lek med en vuxen, spela spel med personal innan det sker med klasskamraterna och att få öva på reglerna i olika spel, lekar och sporter är effektiv

 • Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är en metod för hantering av problemskapande beteende.

Oftast definieras problemskapande beteende utifrån beteendet. Det kan vara våld, skadegö¬relse, glåpord eller självskadande beteende. De flesta pedagogiska och psykologiska metoder som har utvecklats kring problemskapande beteende har därför fokus på att ändra beteen¬det. Det har tyvärr visat sig att det är svårt och tar lång tid att ändra beteende hos perso¬ner med neuropsykiatriska funktionshinder eller utvecklingsstörning, om fokus är just på be¬teendet.

 • Tydlighet och struktur

En viktig del är att det finns struktur och tydlighet både i undervisningen och i miljön. Tydlig¬görande pedagogik är dessutom en fördel för alla elever.

- Alla elever mår bra av tydliggörande pedagogik, struktur och fasta tider. Det är ju egentli¬gen självklart att tydlighet är positivt. I dagens informationsbrus kan det vara bra att skolan har en agenda och en tanke kring information. Och att man strävar efter att den är tydlig och strukturerad.

 • Övergrepp och våld mot barn

Vi erbjuder föreläsningar/utbildning om problematik runt övergrepp på barn och ungdomar. Vilka signaler ger barn och ungdomar, hur skall man bemöta dessa och hur skall man hantera och vårda barn och ungdomar som varit utsatta.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning drabbas dubbelt så ofta av våld, kränkningar, sexuella övergrepp och mobbning jämfört med andra barn. Men trots utsattheten saknas en samlad bild av hur våldet och övergreppen ser ut

 • Bemötande

Orsaken till dåligt bemötande är i de allra flesta fall okunskap. Man kanske vill väl men vet inte hur man ska bete sig. Man kanske är rädd för det man inte känner till. Eller också är man en trångsynt typ som har fördomar om allt som är annorlunda. Därför är information om funktionsnedsättningar så viktigt. Kunskap är det bästa vapnet mot rädsla och fördomar.